Regulamin świadczenia usług  na stronie www.hojoclean.pl/wspolpraca/znajdz-pracownika-do-serwisu-sprzatajacego oraz www.hojoclean.pl/wspolpraca/oferty-pracy-sprzatanie

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1.    HOJO Sp. o.o.– siedziba w Warszawie, przy ul. Irysowa 11, 02-660 Warszawa, NIP: 951-230-36-88,  mail: kontakt@hojoclean.pl, tel. 22 827 86 28, fax 22 122 02 07.

2.    Klient– osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez HOJO Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz lub na rzecz Klienta, ale w imieniu własnym.

3.    Serwis– serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.hojoclean.pl lub w domenie internetowej hojoclean.pl lub jej subdomenach.

4.    Regulamin– niniejszy Regulamin.

5.    Umowa– umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a HOJO Sp. o.o..

6.    Zamówienie– Umowa zawarta w formie indywidualnie wypełnionego Formularza Online zaakceptowanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta.

7.    Ogłoszenie – publikowane w Serwisie ogłoszenie, mające na celu umożliwienie kontaktu potencjalnego pracownika z Klientem, zawierające m.in. opis stanowiska, wymagania stawiane kandydatowi oraz dane kontaktowe. Ogłoszenie nie może zostać zamienione na inną ofertę w trakcie trwania jego publikacji.

8.    Baza HOJO– baza osób, które wyraziły chęć podjęcia pracy lub współpracy z HOJO Sp. z o.o. lub z Klientami i Firmami współpracującymi z HOJO Sp. z o.o.

9.    Formularz Online– formularz dostępny na stronie www.hojoclean.pl/wspolpraca/znajdz-pracownika-do-serwisu-sprzatajacego służący do zamawiania Ogłoszeń.

10.Ogłoszenie - Ogłoszenie opublikowane w Serwisie przez 10 dni, w szacie graficznej i formatowaniu opracowanym przez HOJO Sp. z o.o.. W opublikowanych Ogłoszeniach Klient decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych osób odpowiadających na ogłoszenie, gromadzonych w ramach prowadzonego przez siebie postępowania rekrutacyjnego, stając się tym samym administratorem ich danych osobowych

II. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady publikacji Ogłoszeń przez HOJO Sp. z o.o.

2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma regulamin serwisu.

III. Warunki realizacji Usługi

1.    Prawa i obowiązki HOJO Sp. z o.o.:

1.    HOJO Sp. z o.o. zobowiązane jest do publikacji ogłoszenia na stronie: www.hojoclean.pl/wspolpraca/oferty-pracy-sprzataniew ciągu 2 godzin roboczych od momentu potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.    HOJO Sp. z o.o. zobowiązane jest do przekazania Klientowi, kontaktu do osób zainteresowanych podjęciem pracy o ile znajdzie w bazie osoby spełniające kryteria wysłane przez Klienta w Formularzu Online.

3.    HOJO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do braku wysyłki zgłoszeń osób zainteresowanych pracą jeżeli nie znajdzie w bardzie odpowiednich kandydatów.

4.    Jeśli Zamówienie zostanie złożone w przeddzień lub w czasie dnia wolnego od pracy, termin jego realizacji upływa pierwszego Dnia Roboczego po dniach wolnych.

5.    HOJO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub natychmiastowego przerwania publikacji ogłoszenia objętego Zamówieniem, w przypadku gdy Klient zalega z płatnościami wynikającymi z Zamówienia na jej rzecz, do momentu uregulowania zaległej wpłaty.

6.    HOJO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych rejestrowych Klienta podanych przy składaniu zamówienia.

7.    HOJO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy w przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

2.    Prawa i obowiązki Klienta:

1.    Publikacja Ogłoszenia zamówionego przez Formularz Online następuje bez przesyłania ich do akceptacji Klienta. Klient uprawniony jest do wprowadzania treści zgodniej z wytycznymi w czasie wypełniani Formularza Online.

2.    Klient uprawniony jest do nanoszenia poprawek w treści opublikowanego już Ogłoszenia za wyjątkiem nazwy stanowiska oraz miejsca pracy.

3.    W Serwisie nie mogą znajdować się powtarzające się Ogłoszenia od tego samego Klienta. Ogłoszenia wprowadzone ponownie nie będą realizowane.

4.    Niedozwolone jest wysyłanie formularzy online dotyczących publikacji ogłoszeń niezwiązanych z oferowaną usługą (np. apeli lub ostrzeżeń).

5.    Klient zobowiązany jest do podania miasta, po którym Ogłoszenie będzie publikowane.

6.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu za pomocą przeglądarek internetowych zalecanych przez HOJO Sp. z o.o. 

IV. Termin ważności usług

1.    Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Klienta Formularz Online i jego akceptacji przez HOJO Sp. z o.o.

2.    Akceptacja Zamówienia zostaje potwierdzona odpowiednią wiadomością przesłaną na adres e-mail podany przez Klienta podczas wysyłania Formularz Online. 

V. Warunki płatności

1.    Podstawą do określenia wynagrodzenia za Usługę jest obowiązująca oferta na stronie internetowej www.hojoclean.pl/wspolpraca/znajdz-pracownika-do-serwisu-sprzatajacego

2.    Ceny podane w cennikach są cenami netto i do wszystkich cen zawartych na fakturach zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

3.    Faktura zostanie wystawiona w ciągu 5 dni roboczych od wysłania Formularz Online, z terminem płatności 2 dni.

4.    HOJO Sp. z o.o. dopuszcza następujące formy płatności:

a.     Płatność online – płatność dokonywana za pomocą systemy DotPay . HOJO Sp. z o.o. wygeneruje zabezpieczony SSL’em link do płatności za złożone zamówienia. Link zostanie wysłany na adres mailowy Klienta podawany w Formularzu Online

b.     Płatność przelewem – HOJO Sp. z o.o. wystawi w ciągu 5 dni od wysłania Formularz Online fakturę za zamówioną usługę z podanym numerem konta do przelewu

5.    Wszelkie inne szczegółowe zasady współpracy, niewynikające z ustaleń niniejszego Regulaminu, dopuszcza się na podstawie odrębnie zawartych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.